Regulamin

 

 

Regulamin serwisu Twojapaczuszka.pl

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę ABAKMEDIA Dariusz Widlarz
ul. Główna 64, 34-123 Chocznia operatora serwisu TwojaPaczuszka.pl zwanego dalej Operatorem.

 

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, rozumieć należy następująco:

 

2.1 Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługę Operatorowi.

 

2.2 Przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska

 

2.3 Usługa – przekazanie zlecenia usługi kurierskiej Przewoźnikowi według wytycznych Klienta.

 

2.4 Przesyłka – wszelkie koperty, paczki i inne pakunki, objęte usługą w ramach jednego listu przewozowego.

 

2.5 List przewozowy – wypisany na dostarczonym przez Operatora wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Operatorem i firmą kurierską. Operator zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę. Klient drukuje list przewozowy w dwóch kopiach. Jedna służy do potwierdzenia podpisem przez kuriera odbioru paczki. Jest to konieczne w przypadku nastąpienia procesu reklamacyjnego paczki.

 

2.6 Serwis – narzędzia internetowe dostępne pod adresem www.TwojaPaczuszka.pl

 

3. Zlecenie Operatorowi wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika - firmy UPS Polska Sp. z o.o. lub innych Przewoźników określonych przez Operatora. Klient oświadcza, że akceptuje Regulamin i jest dla niego w pełni zrozumiały.

Regulamin K-ex

Ogólne warunki świadczenia usług UPS

Regulamin DHL

 

Rozdział 2. Rejestracja i zamówienie Usługi

 

4. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom możliwości przekazania zlecenia usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźników.

 

5. Usługa Operatora świadczona jest poprzez stronę www.TwojaPaczuszka.pl lub w innej formie uzgodnionej z Operatorem.

 

6. Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą podmioty, które dokonały rejestracji
na stronie www.Twojapaczuszka.pl w sytuacjach wymagających tego podpisały również umowę lub decydują się na usługę bez rejstracji przy formie płatności "płatność online".

 

7. Operator ma prawo do odrzucenia prośby o rejestrację Klienta bez podania przyczyny.

 

8. Klient sam podczas rejestracji definiuje swoje hasło i login.

 

9. Klient zobowiązany jest zachować otrzymane hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać
go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego lub któregokolwiek z podkont zdefiniowanych przez Klienta, traktuje się jak zamówione przez Klienta.

 

10. W celu zlecenia realizacji usługi Klient powinien zalogować się na witrynie www.TwojaPaczuszka.pl

10.1 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie zlecenia poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@twojapaczuszka.pl. Wiadomość taka powinna zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu „Zamawianie kuriera”, a w szczególności:

pełne dane nadawcy i odbiorcy przesyłki,

rodzaj przesyłki i wariant usługi,

ilość, wymiary i waga paczek,

data i godziny możliwego odbioru przesyłki.

 

W celu właściwej weryfikacji Klienta e-mail powinien być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji. Operator zastrzega sobie prawo do nierealizowania usług zleconych z adresów trzecich.

 

11. Minimalny przedział godzinowy do odbioru przesyłki wynosi 4 godziny.

12. Każda przesyłka przyjęta do przewozu przez przewoźnika jest objęta podstawowym ubezpieczeniem do kwoty 300 zł. Poprzez zadeklarowanie wartości przesyłki Klient może zlecić ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej przez niego kwoty(maksymalnie do kwoty regulaminowej wybranego przewoźnika). Za ubezpieczenie przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku.

 

13. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania
o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez kuriera.

13.1 Wytyczne dotyczące prawidłowego pakowania zamieszczone są na stronie http://twojapaczuszka.pl/pakowanie.htm

 

13.2 Przesyłki powinny być przez nadawcę odpowiednio zabezpieczone do transportu jak również deklarowane wartości i wagi powinny nie odbiegać od rzeczywistego stanu faktycznego.

 

14. Klient może zlecać realizację usługi poprzez witrynę www.TwojaPaczuszka.pl przez całą dobę,
7 dni w tygodniu. Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.

 

Rozdział 3. Realizacja Usługi

 

15. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego oddziału Przewoźnika.

 

16. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do wydrukowania przesłanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego. Podczas przekazania przesyłki przewoźnikowi zarządania potwierdzenia tego faktu podpisem na kopi listu przewozowego lub innym dokumencie który świadczyłby o odebraniu przesyłki przez przewoźnika.

 

17. W razie wysyłania kilku paczek do jednego odbiorcy Klient zobowiązany jest do wydrukowania
lub wypisania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

18. Ponowne wykorzystanie tego samego listu przewozowego do nadania kolejnych paczek, spowoduje naliczenie kary umownej określonej w cenniku.

 

20. W przypadku nadania przesyłek "za pobraniem" (COD) Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, niezwłocznie po jej otrzymaniu od Przewoźnika. W przypadku nie zwrócenia sumy pobrań do 14 dni roboczych od dostarczenia przesyłki odbiorcy, klient zobowiązany jest poinformować Operatora o zaistniałej sytuacji.

 

Rozdział 4. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne

 

21. Odpowiedzialność Operatora dotyczy sprzedawanej przez niego usługi czyli przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

 

22. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail.

 

23. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu w celu usprawnienia jego działania lub usunięcia nieprzewidzianych awarii. Jeżeli przerwy będą przerwami planowanymi operator będzie informował o nich na stronie w aktualnościach.

 

24. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie www.Twojapaczuszka.pl lub poprzez e-mail na adres biuro@twojapaczuszka.pl lub pocztą na adres pocztowy Operatora.

 

25. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane Przewoźnikowi jeśli użytkownik wyrazi chęć zgłoszenia reklamacji przez firmę Abakmedia w jego imieniu. Taką reklamację może złożyć również bezpośrednio do firmy przewozowej. O wynikach postępowania reklamacyjnego Klient będzie informowany na bieżąco. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

26. Termin rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od przewoźnika, regulaminowo:

przewoźnik K-EX - 30 dni

przewoźnik UPS - 14 dni

 

27. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.

 

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych.

 

28. Operator chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 
o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

 

29. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.

 

 

Rozdział 6. Cennik i warunki płatności dla przedsiębiorstw oraz innych organizacji korzystających
z serwisu Twojapaczuszka.pl.

 

30. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta Operator pobiera opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem przedstawionym na naszym serwisie www.Twojapaczuszka.pl  Możliwe jest ustalenie również cen indywidualnych, na podstawie indywidualnych ustaleń między Operatorem a Klientem. Ceny te widoczne będą dla Klienta po zalogowaniu się w serwisie w zakładce „Cennik Indywidualny”.

31. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta Operator pobiera opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem przedstawionym na naszym serwisie www.Twojapaczuszka.pl Możliwe jest ustalenie również cennika indywidualnego.

 

32.Operator ma prawo zmiany cennika w dowolnym momencie obowiązywania umowy. O zmianie cennika Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą. W związku ze zmianą cennika klient może odstąpić od umowy nawet w trybie natychmiastowym.

 Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika indywidualnego a jeśli taki nie został zdefiniowany dla Klienta, to podstawowego dostępnego w serwisie Twojapaczuszka.pl.

 

33.Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i dokonuje zestawienia zleceń.  Zrealizowane usługi nieuwzględnione w rozliczeniu z danego miesiąca, mogą być rozliczone w okresie następnym.

 

34. Faktura dostarczana jest klientowi:

                -elektronicznie na Adres e  mail podany w formularzu rejestracji,

                - Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku
nie otrzymania faktury do 7 dnia miesiąca.

 

35. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków  na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

 

36. W przypadku nieopłacenia przez klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo 
do wstrzymania wykonywania usług  na rzecz klienta, zablokowania jego dostępu do konta, a także zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) należnych Klientowi  oraz anulowania udzielonego rabatu za nieopłacenie przesyłki.

37. Odsetki od nieterminowych płatności wykoszą 30% w skali roku.

 

38. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Operatorowi 
do siedmiu dni po jej otrzymaniu. W przypadku zakwestionowania przez klienta części należności, Klient zobowiązuje się opłacić terminowo część nie kwestionowaną.

 

Rozdział 7. Cennik i warunki płatności dla osób prywatnych korzystających z serwisu Twojapaczuszka.pl

 

38. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta Operator pobiera opłatę zgodną 
z aktualnie obowiązującym cennikiem przedstawionym na naszym serwisie www.Twojapaczuszka.pl  Możliwe jest ustalenie również cen indywidualnych, na podstawie indywidualnych ustaleń między Operatorem a Klientem. Ceny te widoczne będą dla Klienta po zalogowaniu się w serwisie w zakładce „Cennik Indywidualny”.

 

39. W przypadku osoby prywatnej wymagane jest zrobienie przedpłaty przed wykonaniem usługi,
na konto podane na stronie www.twojapaczuszka.pl w zakładce „Kontakt”

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 

 40. Regulamin obowiązuje od 01.05.2010 r.

 

41. Regulamin może zostać zmieniony. O zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą. W tym czasie klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

42.W przypadku przedsiębiorstw oraz innych organizacji, które chcą korzystać z teminu płatności wymagane jest podpisanie umowy.

 

W tym celu klient zobowiązany jest do przesłania następujących dokumentów (ksero lub skan):

- REGON

 - NIP

 - Wpis do EDG lub KRS

 

jak również nr konta na który przesyłane będą pieniążki za paczki pobraniowe. Po przesłaniu dokumentów wysyłana jest przez serwis umowa w formie pisemnej. Klient jeżeli chce korzystać
z naszego serwisu ma obowiązek odesłania dwóch kopii podpisanej i podbitej pieczątką umowy.

 

43. Serwis może przed podpisaniem umowy przez klienta udostępnić czasowo korzystanie z serwisu na podstawie akceptacji regulaminu elektronicznego, znajdującego się na stronie www.twojapaczuszka.pl w zakładce "Regulamin". Akceptacja następuje podczas robienia każdego zlecenia.

 

44. Serwis ma prawo po upływie 10 dni od rejestracji klienta zablokowania możliwości korzystania 
z usługi oraz zarządzania uregulowania zobowiązań wobec serwisu w sytuacji gdy klient nie wywiąże
się z obowiązku przesłania podpisanej pisemnie umowy o której mowa w pkt. 43.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.